Certificaten

Onze certificaten, partnerschappen en sponsoring

Duurzaamheid, circulair en maatschappelijk verantwoord werken zit in de genen bij de mensen van LooHorst. Dat tonen we aan met de nodige certificaten, partnerschappen en sponsoring. En die zijn nodig omdat de klant erom vraagt. Maar nog belangrijker is dat het niet blijft bij woorden, maar omgezet wordt in daden. En dat wordt iedere dag door onze mensen gedaan. Elke dag een beetje beter worden dus!
ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Deze norm helpt om de bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement zie je terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat onze organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met deze certificering willen we laten zien dat onze organisatie aan de juiste eisen voldoet en we hopen hiermee de betrouwbaarheid van onze diensten te verhogen.

 

ISO14001

Sinds oktober 2020 is LooHorst gecertificeerd voor de ISO14001. Bij LooHorst zijn we iedere dag bezig met een gezonde (groene) buitenruimte en duurzaam omgaan met het milieu is daarbij ook een belangrijk onderdeel.

ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieuzaken en geeft richtlijnen waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze norm helpt om de bedrijfsprocessen op het gebied van milieu te beheersen en te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement zie je terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat onze organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met deze certificering willen we laten zien dat onze organisatie aan de juiste eisen voldoet en we hopen hiermee de betrouwbaarheid van onze diensten te verhogen.

 

 

CO2 prestatieladder

Sinds januari 2018 is LooHorst de trotse bezitter van het CO2 prestatieladder certificaat op niveau 3. Met het behalen van dit certificaat bevestigen wij onze ambities op het gebied van duurzaamheid binnen onze gehele bedrijfsvoering. Dit sluit ook aan op de wensen en eisen van onze klanten, die we hiermee ook steeds duurzamer gemaakte producten en/ of diensten kunnen leveren. De CO2 prestatieladder is gebaseerd op de normen van de SKAO.

Met deze certificering tonen wij aan dat wij bewust bezig zijn met een verdere ontwikkeling van duurzaam ondernemen. Op basis van een emissie-inventarisatie over (basis)-peiljaar 2017 hebben wij een CO2 footprint van 303,72 ton geconstateerd.

Onze doelstelling is om deze CO2 uitstoot binnen 3 jaar te reduceren met 10% over het (basis)peiljaar. Om deze doelstelling te realiseren zijn er diverse initiatieven vanuit het management, medewerkers en ketenpartners geïnventariseerd en samengebracht in ons Energie Management Plan. Dit plan is opgesteld aan de hand van de normeringen vanuit het CO2 handboek en de ISO EN50001, waarin de structuur cyclus voor continu verbetering leidraad is.

Voor het verhogen van de bewustwording rondom duurzaamheid bij zowel interne- als externe belanghebbenden, hebben wij een communicatieplan opgesteld, waarbij het doel is om in de gezamenlijke keten te werken aan de energiereductie. Daarnaast nemen wij deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’, een project van CUMELA Nederland.

 

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat / certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA diploma hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.

 

Groenkeur

Groenkeur is een onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Wij zijn gecertificeerd voor de BRL Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening.

De Groenkeur stelt bovenop de norm ISO 9001:2015 extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis.

Vijf speerpunten als vertrekpunt:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering
  3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijk selectiecriterium

 

Mensen en werken naar vermogen

LooHorst stimuleert het principe dat alle mensen moeten kunnen werken naar vermogen. Niet zozeer omdat dit vanuit de regelgeving gewenst is, maar omdat wij er van overtuigd zijn dat werk een zeer belangrijke rol speelt in de maatschappelijke participatie van mensen.
Naar vermogen werken betekend dat wij voortduren op zoek zijn naar de mogelijkheden van mensen. Enerzijds zijn dat onze vakmensen en medewerkers in opleiding. Maar daarnaast bieden wij ruimte voor mensen die om bepaalde redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Naar vermogen betekend ook dat wij iedereen zullen stimuleren om te groeien naar een voor die persoon optimale prestatie. Dat draagt bij aan een zinvol bestaan van mensen en een gevoel van eigenwaarde.

Sinds maart 2016 zijn wij dan ook met trots PSO gecertificeerd.

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Ze hanteren een samenhangend concept van duurzaamheid dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, behoud van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Op deze manier is het mogelijk om te sturen op een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving gedurende het hele ontwikkelingsproces, van ontwerp tot realisatie en beheer.

Dankzij de duurzaamheidspaspoorten kan het begrip ‘duurzaamheid’ vertaald worden in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met realiseerbare adviezen die tal van relevante aspecten raken.

LooHorst heeft in 2019 een NL Gebiedslabel behaald voor het project Oranjepark in Ermelo. Meer informatie vind je hier.

Europese Unie

LooHorst Landscaping houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit project wordt gefinancierd met een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project van LooHorst Landscaping richt zich het volgende thema: Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

VHG

VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

 

MAF

Waarom zijn wij sponsor van MAF?

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Plekken die nagenoeg onbereikbaar zijn voor andere vervoermiddelen vanwege de slechte of geheel ontbrekende wegen, of zeer gevaarlijke omstandigheden. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1.000 (hulp) organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden. Daarom delen wij graag een stukje van onze welvaart met een organisatie waar elke dag velen klaar staan voor anderen. Lees meer op de website van MAF.